Trzebnica Budujemy Dom - porady, wymiana doświadczeń, rekomendacje - dołącz do nas!

Nieruchomości Klondik - gorączka złota wymagała ofiar - dziś w domowym zaciszu możesz eksplorować Klondik i nie wykluczone że będziesz szczęśliwcem który osiągnie sukces!

Baza Wczasowa na platformie KLONDIK --- Noclegi.KLONDIK.pl

Aktualna prognoza dla Trzebnicy

Trzebnica - powiat, miasto, gmina. Strona g?na serwisu! STRONA GŁÓWNA
Trzebnica - trzebnickie nieruchomo?i! Nieruchomo?i w Trzebnicy! NIERUCHOMOŚCI
Trzebnica - trzebnicki serwis kartkowy! Wy?ij kartk? Trzebnicy. WYŚLIJ KARTKĘ
Trzebnica - niezale? forum trzebnickie! Dyskusje na temat Trzebnicy na trzebnickim forum! FORUM
Trzebnica - trzebnickia baza noclegowa! Nocuj w Trzebnicy! NOCLEGI
Trzebnica - trzebnickie firmy transportowe! Transport w Trzebnicy TRANSPORT
Trzebnica - trzebnickie oferty pracy, rekrutacja w Trzebnicy! KSIĘGI WIECZYSTE

Trzebnica - Niezależny serwis Trzebniczan

Chcesz zaistnieć w internecie? Oferujemy domeny z rozszerzeniem trzebnica.biz   Do wzięcia są np. domeny: adwokat.trzebnica.biz, kancelaria.trzebnica.biz, porady.trzebnica.biz, pisma.trzebnica.biz, radca.trzebnica.biz, prawne.trzebnica.biz, notariusz.trzebnica.biz, komornik.trzebnica.biz i wiele więcej

- Zainteresowany? Napisz na adres: admin@trzebnica.biz zapewniamy kompleksową usługę!

PRAWO NA CO DZIEŃ
Ignorantia juris nocet (nieznajomość prawa szkodzi)... o czym nie trzeba nikogo przekonywać!  Prezentujemy zagadnienia z zakresu prawa, z którymi możemy zetknąć się na co dzień, na przykładach rozstrzygnięć które już się dokonały (często z naszym udziałem!) - być może pomoże to Państwu w uniknięciu podobnych problemów...
ZAGADNIENIE: Budowa siedliska  na własnym gruncie rolnym, przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolno-sadownicze.

Rolnik z gminy Trzebnica wystąpił, zgodnie z obowiązującym prawem, do Urzędu Miasta i Gminy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej przez siebie inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych (garaży, przechowalni owoców i wiaty dla maszyn).

DECYZJA wydana z upoważnienia Burmistrza (sprawa miała miejsce przed kilku laty), przez Architekta Miasta i Gminy:

Odmowa wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji. W uzasadnieniu organ lokalizacyjny stwierdził iż zamierzenie inwestycyjne jest sprzeczne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica, który jako przeznaczenie terenu na którym planowana jest inwestycja przewiduje uprawy ogrodnicze i sady!

Trzebnica - Masz problem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

ODWOŁANIE do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

...złożone w przepisowym terminie, podnosiło bezprawność decyzji w świetle poglądów reprezentowanych w orzecznictwie sądowoadministracyjnym , uniemożliwiającą zarówno funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jak i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rolnika.
DECYZJA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Wydana po rozpatrzeniu odwołania uchyliła w całości zaskarżoną decyzję!

UZASADNIENIE (wyjątki)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren potencjalnego zainwestowania należy zaliczyć do gruntów rolnych! Gruntami rolnymi, w myśl kodeksu cywilnego, są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji sadowniczej, ogrodniczej i rybnej. Pojęcie to obejmuje w szczególności grunty położne pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie do produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem obszar zabudowany budynkiem mieszkalnym nie traci charakteru gruntu rolnego, jeśli będzie on ściśle powiązany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Z dokumentów sprawy wynika, iż celem jest inwestycja mająca powiększyć gospodarstwo rolno sadownicze. Zamierzenie ma więc charakter siedliska. Pojęcie "siedliska" nie jest kategorią normatywną, bezspornym jest jednak fakt, iż jego celem jest zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych osób prowadzących gospodarstw rolne (Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 1981 r.).

Organ lokalizacyjny nie stwierdził, że na terenie potencjalnej inwestycji nie jest prowadzone gospodarstwo rolne. Nie ustalił również, iż planowana inwestycja uniemożliwi w przyszłości prowadzenie gospodarstwa rolnego! Organ pierwszej instancji (Urząd Miasta i Gminy) nie ustosunkował się ponadto w żaden sposób do zarzutów inwestora zawartych w odwołaniu - nie wyjaśnił zatem w sposób wystarczający przesłanek dopuszczalności zabudowy siedliskowej. Zaniechanie Urzędu Miasta i Gminy doprowadziło w konsekwencji do naruszenia przepisów art. 7 i art. 77 kodeksu postępowania administracyjnego, nakazujących zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego przed wydaniem rozstrzygnięcia.

Należy dodatkowo podkreślić, iż zgodnie z poglądem reprezentowanym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, "zamierzenie budowy obiektów budowlanych służących produkcji rolniczej na terenie, którego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostało ustalone jako grunty rolne, nie jest sprzeczne z tym planem w rozumieniu przepisu art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, jeżeli plan nie wprowadza zakazu takiej zabudowy" (Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 11 maja 1999 r. lub wyrok z 16 lutego 1999 r.) Tymczasem, w uzasadnieniu zakwestionowanej decyzji, Urząd Miasta i Gminy nie wykazał aby zakaz wznoszenia budynków na terenie potencjalnego zainwestowania był przewidziany w planie miejscowym.

Decyzja jest ostateczna!   

 

  Nieruchomości      Wczasy - Noclegi    Plantacja Choinek    Forum     Razem Budujemy Dom    Strzecharstwo    Trzebnica    Kancelaria Obsługi Inwestycji

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-31  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1991-2016